Om os

Handelsbetingelser

Vilkår og betingelser

1. Omfang

1.1 Alle leveringer af software og implementering (“Løsninger”) fra Dediko A/S (”Dediko”, ”vi”, ”vores”, ”os”) til aftageren (”Kunden”) (sammen benævnt ”Parterne”) reguleres alene af disse salgs- og leveringsbetingelser (”Salgs- og Leveringsbetingelser”), medmindre andet aftales skriftligt.
1.2 Vi kan ændre disse Salgs- og Leveringsbetingelser med 1 måneds varsel, hvorefter de nye Salgs- og Leveringsbetingelser er gældende. Den gældende udgave af Salgs- og Leveringsbetingelser kan altid findes på vores hjemmeside (https://dediko.dk/forretningsbetingelser).
1.3 Underretning pr. e-mail anses for at være skriftligt i henhold til disse Salgs- og Leveringsbetingelser.

2. Tilbud og kontrakter

2.1 Når Kunden på baggrund af et tilbud fra os til Kunden afgiver en ordre, anses denne ordre på en og samme gang for et afslag på vores oprindelige tilbud til Kunden og et kontratilbud fra Kunden til os på de vilkår, som fremgår af ordren.
2.2 Kunden er bundet af en ordre i 14 dage fra datoen for modtagelsen af ordren hos os.
2.3 Der er indgås først en aftale mellem os og Kunden, når vi bekræfter ordren skriftligt ved at fremsende en ordrebekræftelse.
2.4 Ordrer, der indeholder specifikke tekniske ønsker, er kun accepteret for så vidt angår sådanne tekniske ønsker, hvis vi eksplicit har bekræftet det skriftligt i ordrebekræftelsen.
2.5 Vi forbeholder os retten til at foretage tekniske ændringer. Ændringerne vil blive forelagt Kunden til orientering.

3. Levering

3.1 Levering
3.1.1 Levering sker som hovedregel med udgangspunkt i de leveringsvilkår, der fremgår af ordrebekræftelsen. Er intet aftalt, anses levering anses for sket, når implementering af Løsningerne er tilendebragt.
3.1.2 Kunden overtager leveringsrisici, når levering er sket, medmindre vi har accepteret og bekræftet andre vilkår og betingelser for levering.
3.1.3 Såfremt Kunden uden gyldig grund ikke accepterer eller afviser levering af Løsninger eller på anden vis forhindrer levering, er vi berettiget til at hæve aftalen uden varsel.
3.2 Deadline
3.2.1 Medmindre en deadline for implementering af Løsninger er skriftligt aftalt (“Leveringsdeadline”), er leveringsdato(er) alene estimater. Sådanne estimater er ikke juridisk forpligtende i forhold til levering. Ligeledes medfører forsinkelser i leveringen ikke ret til at annullere aftalen eller i øvrigt at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, jf. dog pkt. 3.3 nedenfor.
3.2.2 Leveringsdeadline aktiveres tidligst, når ordrebekræftelsen af afsendt til Kunden af os, men ikke før alle kontraktdetaljer er på plads, herunder dokumenter og godkendelser fra Kunden samt modtagelse af alle aftalte forhåndsbetalinger. Leveringsdeadline er indfriet, når Løsningerne er leveret til tiden.
3.2.3 Kundens anmodning om ændringer i forhold til levering er kun gældende, såfremt vi skriftligt accepterer sådan en anmodning. Denne anmodning forlænger Leveringsdeadline, indtil vi har evalueret mulighederne for at acceptere anmodningen.
3.3 Delvise leveringer
3.3.1 Vi forbeholder os retten til at foretage delleveringer, såfremt dette er hensigtsmæssigt i henhold til Løsningerne, som skal leveres til Kunden.
3.4 Forsinket levering
3.4.1 Hvis vi ikke leverer inden for en aftalt Leveringsdeadline, er vores erstatningsansvar begrænset til et maksimum på 5 % af den samlede ordreværdi for de forsinkede Løsninger for hver 5 arbejdsdag(e). Vores maksimale erstatningsansvar i sådanne tilfælde er 10% af den samlede kontraktværdi for de forsinkede Løsninger. Hvis vi ikke leverer inden Leveringsdeadline, anses vi først for ikke at have leveret, når Kunden skriftligt har meddelt os det.

4. Priser

4.1 Angivne priser anses for at være gældende og inkluderer hverken emballage, transportomkostninger, forsikring eller gældende moms og afgifter, medmindre andre vilkår er blevet aftalt skriftligt.
4.2 Vi er berettiget til at korrigere vores prissætning med 30 dages varsel, herunder såfremt software- og arbejdskraftomkostninger, som den aftalte pris var baseret på, er steget væsentligt siden vores ordrebekræftelse.

5. Betalinger

5.1 Vores fakturaer skal betales inden for 14 dage efter faktureringsdato (valørdato for det fulde fakturabeløb, som er krediteret vores konto), medmindre andre betalingsvilkår skriftligt er blevet aftalt (”Betalingsperiode”).
5.2 Hvis der ikke er foretaget betaling ved udgangen af Betalingsperioden, anses Kunden for ikke at overholdt sin betalingsforpligtelse. Manglende betaling har følgende konsekvenser:
5.2.1 Dediko kan opkræve renter i overensstemmelse med renteloven.
5.2.2 Kunden afholder alle udgifter forbundet med manglende betaling, f.eks. udgifter til underretning samt juridisk bistand.
5.2.3 Vi kan kræve betaling på forhånd eller sikkerhedsstillelse, inden yderligere foretages. Dette gælder også ved berettiget tvivl om Kundens betalingsevne.
5.2.4 Vi kan ved skriftligt varsel trække os fra den pågældende – samt alle endnu ikke gennemførte – transaktion og kræve erstatning.
5.2.5 Alle fakturaer for leveringer, der endnu ikke forfaldne, og som vi ikke har trukket tilbage, forfalder øjeblikkeligt, selv hvis den manglende betaling ikke gælder for andre kontrakter med Kunden.
5.3 Kunden må ikke modregne udestående betalinger til os, medmindre vi skriftligt har accepteret dette.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Løsningerne forbliver vores ejendom, indtil prisen – og alle omkostninger forbundet med leveringen – er blevet afregnet.

7. Undersøgelser og mangler

7.1 Undersøgelser og reklamation
7.1.1 Det påhviler Kunden at efterse Løsningerne for væsentlige mangler, fuldstændighed og korrekthed umiddelbart efter levering. Kunden skal straks underrette os skriftligt med beskrivende detaljer om åbenbare og/eller skjulte mangler, dog senest 5 dage efter levering.
7.1.2 Manglende rettidig underretning og i behørig form medfører, at Løsningerne anses for godkendte i henhold til afgivne ordre.
7.1.3 Vilkårene i dette afsnit gælder også enhver anden klage fra Kunden vedrørende Løsninger, som vi har leveret, f.eks. forkert eller forsinket levering.

8. Ansvar og ansvarsfraksrivelse

8.1 Software
8.1.1 Vi påtager os ikke noget som helst ansvar for software, hvilket bl.a. indebærer, at vi ikke påtager os noget ansvar for mangler ved software, ligesom vi ikke påtager os nogen pligt til at friholde Kunden for krav i tilfælde af, at software måtte krænke tredjemands rettigheder.
8.1.2 Software stilles til rådighed for Kunden af softwareudbyderen, og aftaler om brug af software indgås direkte med softwareudbyderen. Kunden er desuden indforstået med, at software alene stilles til rådighed på de vilkår, som softwareudbyderen har fastsat for den pågældende software, herunder i den relevante EULA.
8.2 Garantier
8.2.1 Vi giver ingen garantier over for Kunden, ligesom vi ikke tilsikrer noget.
8.3 Ansvar
8.3.1 Vi afgiver ikke garantier og påtager os ikke noget ansvar for noget bestemt resultat. Vi påtager os alene og maksimalt at levere implementering i overensstemmelse med god IT-skik på de vilkår, der i øvrigt fremgår af Salgs- og Leveringsbetingelserne.
8.4 Ansvarsfraskrivelse
8.4.1 Enhver form for ansvar for implementering forudsætter, at kunden til fulde opfylder sine forpligtelser, herunder i henhold til afsnit 7.1.
8.4.2 Vi påtager os alene ansvar for implementering, (i) såfremt Kunden hverken helt eller delvist har medvirket til skadens indtræden, og (ii) såfremt Kunden har medvirket til implementeringen som aftalt.
8.4.3 Vores samlede ansvar i henhold til en ordre kan aldrig overstige ordrens værdi.
8.4.4 Vi fraskriver os enhver form for ansvar for indirekte skader og/eller følgeskader, herunder driftstab.
8.4.5 Vi påtager os ikke noget ansvar for underleverandører samt i tilfælde af force majeure (se hertil afsnit 13).
8.4.6 Vi ifalder ikke ansvar, hvor der alene er udvist simpel uagtsomhed.
8.4.7 Vi fraskriver os i videst muligt omfang ethvert produktansvar, medmindre et sådant produktansvar følger af ufravigelig lovgivning.
8.5 Konventionalbod for Kundens uberettigede ophævelse eller misligholdelse
8.5.1 Såfremt Kunden uberettiget ophæver aftale(rne) med os uden gyldig grund eller ikke opfylder sin del af aftalen, kan vi som minimum kræve 50% af den pågældende ordres værdi udmålt som den kontraktmæssige skadeserstatning. Vi forbeholder os desuden retten til at kræve økonomisk kompensation for tab m.v., der overstiger dette beløb.

9. Regelefterlevelse

9.1 Bekæmpelse af bestikkelse og korruption
9.1.1 Vi følger alle gældende love og bestemmelser vedrørende bekæmpelse af bestikkelse og korruption. Kunden er forpligtet til også at overholde al gældende lovning og påtager sig samtidig ansvar for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger til efterlevelse af gældende ret.
9.1.2 Vi forbeholder os retten til vederlags- og erstatningsfrit at annullere aftalen/ordren med Kunden, såfremt vi har mistanke om, at Kunden ikke overholder gældende ret.
9.2 Skadesløsholdelse
9.2.1 Kunden skal godtgøre og skadesløsholde os for alle skader, omkostninger og udgifter, der måtte opstå i forbindelse med overtrædelser, påståede overtrædelser eller manglende overholdelse af ovennævnte love og bestemmelser for Kunden eller personer og/eller selskaber, som Kunden er juridisk ansvarlig for.

10. Immarterielle rettigheder

10.1 Kunden er indforstået med, at Dediko ikke disponerer over tredjemands immaterielle rettigheder og således ikke har kompetence til at overdrage tredjemands immaterielle rettigheder til Kunden, hverken helt eller delvist.
10.2 Medmindre det er aftalt eksplicit og skriftligt med os, overdrager vi ikke immaterielle rettigheder til kunden, hverken helt eller delvist.

11. Forholdet til andre dokumenter

11.1 Disse vilkår skal til enhver til have forrang over Kundens eventuelle indkøbsbetingelser el.lign., der således ikke kan anses for at være accepterede af os, medmindre vi udtrykkeligt og skriftligt har accepteret det.

12. Databeskyttelse

12.1 Vi overholder alle gældende bestemmelser inden for beskyttelse af persondata. Kunden er indforstået med, at vi behandler Kundens personoplysninger.
12.2 Der henvises til vores privatlivspolitik, som er tilgængelig via https://dediko.dk/privatlivspolitik

13. Force majeure

13.1 Hvor der er tale om hændelser, der er uden for vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til strejker, lockouter eller anden form for faglige konflikter (uanset om de involverer vores arbejdsstyrke eller andre parter), mangler hos forsyningsselskaber eller transportnetværk, naturkatastrofer, krig, optøjer, civile uroligheder, forsætlig skade, overholdelse af lov eller regeringsbekendtgørelse, regel, bestemmelse eller instruks, vanskeligheder med at opnå godkendelser, i særdeleshed import- og eksportlicenser, ulykke, nedbrud for anlæg eller maskiner, energimangel, brand, oversvømmelse, storm, forsømmelser hos leverandører eller underleverandører eller pandemier, som forhindrer levering af Løsninger inden for Leveringsdeadline (“Force Majeure”), bliver Leveringsdeadline forlænget med det tidsrum, hvortil Force Majeure-begivenheden og dens indvirkning strækker sig. Kunden underrettes om leveringsforsinkelse i tilfælde af Force Majeure.
13.2 Vi kan annullere aftalen/ordren på det tidspunkt, hvor vi har underrettet Kunden om årsagen til forsinkelsen.
13.3 Hvis levering forsinkes med mere end 1 måned ud over Leveringsdeadline, og Kunden i god tro kan forvente ikke at modtage levering, kan Kunden annullere aftalen/ordren.

14. Afsluttende bestemmelser

14.1 Hvis enkelte bestemmelser i disse Salgs- og Leveringsbetingelser helt eller delvist er ugyldige, forbliver de resterende betingelser i Salgs- og Leveringsbetingelserne gyldige.
14.2 Salgs- og Leveringsbetingelserne reguleres af dansk ret med undtagelse af lovvalgsregler, der peger på et andet lands lovgivning. FN-konventionen om aftaler om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.
14.3 Tvister skal indbringes for de danske domstole. Vi forbeholder os dog retten til at anlægge sag ved Kundens hjemting.